PRIVACY STATEMENT

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Kunsthandel Wim de Boer is een kunsthandel met drie panden in Ede en maakt gebruik van digitale media, zoals een uitgebreide website, e-mail en sociale media zoals Facebook, Instagram en Pinterest. In deze privacyverklaring worden de verschillende gegevens die Kunsthandel Wim de Boer verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

De privacyverklaring zal soms worden aangepast door wetswijzigingen of uitbreiding van de diensten van Kunsthandel Wim de Boer. Daarom is het nuttig om de verklaring regelmatig te raadplegen.

VERZAMELDE GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

Kunsthandel Wim de Boer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

  • Om kunstwerken op zicht te brengen of halen; om verkochte werken af te leveren; om taxaties of servicediensten aan huis te verlenen.
  • Om uw aankopen, restauratie,- of taxatieopdrachten af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan.
  • Om onze verkopen en diensten te factureren.
  • Om met u te communiceren zowel telefonisch als via e-mail en Facebook.
  • Om onze diensten op uw wensen af te stemmen en te optimaliseren.
  • Om u te informeren over door u aangevraagde zoekopdrachten. Of over aankomende evenementen en tentoonstellingen.
  • Om alle feiten en factoren te kunnen controleren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.
  • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
  • Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.
  • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Website

Als u de Kunsthandel Wim de Boer website bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen.

PRIVACY

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

BEVEILIGING

Kunsthandel Wim de Boer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van uw gegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

INZAGE EN CORRECTIE

Als u wilt weten welke gegevens Kunsthandel Wim de Boer over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt laten wijzigen/verwijderen dan kunt u contact opnemen met ons:

e-mail: info@kunsthandelwimdeboer.nl

BEWAARTERMIJNEN

Kunsthandel Wim de Boer bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren.